Podmienky prijatia

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

1.      KROK: „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

K žiadosti potrebujete:

  1. Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete (prípadne súdom stanovený opatrovník).
  2. Súčasťou žiadosti je:
  • „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“, v ktorom sa vyjadrí Váš obvodný lekár. Je potrebné, aby tlačivo vypísal, potvrdil a podpísal.
  • Ďalej doložíte posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný, posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný a právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané, rozhodnutie súdu o uložení ochranného liečenia, ochranného dohľadu alebo umiestnenie v detenčnom ústave, ak toto bolo vydané

3. Takto pripravenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete do Trenčína, na Odbor sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja, na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie sociálnej pomoci

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

 

Na základe tejto „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie Posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Vám bude následne z Trenčianskeho samosprávneho kraja zaslané „Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti“, kde budete mať uvedený stupeň odkázanosti na sociálnu službu, ako aj doporučený druh poskytovania sociálnej služby (druh zariadenia sociálnych služieb).

Upozornenie:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom alebo jej zákonný zástupca. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, ktorá bude v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu ustanovená opatrovníkom v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

2.      KROK: „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

  1. 30 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ z Trenčianskeho samosprávneho kraja si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto (osobne na Trenčianskom samosprávnom kraji alebo poštou). Taktiež je možné vzdať sa možnosti odvolania a na základe toho vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia aj v skoršej lehote.
  2. Podáte si „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. Podávate ju písomne na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie sociálnej pomoci

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

 

Tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ako aj ostatné dokumenty si môžete stiahnuť nižšie pod textom, nájdete ich taktiež na stránke zriaďovateľa - www.tsk.sk alebo Vám ich poskytne zariadenie sociálnych služieb.

      3. K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je potrebné priložiť:

a)      Právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ – vydané Trenčianskym samosprávnym krajom

b)      Potvrdenie o príjme – za predchádzajúci kalendárny rok (dôchodok a iné)

c)      Doklady o majetkových pomeroch – list vlastníctva, kúpno-predajnú zmluvu, a pod.

d)      Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané, spolu s listinou opatrovníka

e)      Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – úradne osvedčené

4. V zariadeniach sociálnych služieb je vedený poradovník čakateľov. V prípade, že podáte „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto, je Vaša žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov, o čom Vás písomne vyrozumieme. Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete na poradí, včas Vás upovedomíme o možnosti uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

5. V prípade, ak nesúhlasíte so zaradením Vašej „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“  do poradovníka čakateľov, zašlite ju na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie sociálnej pomoci

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

 

Priložte k nej písomné vyjadrenie, že nechcete, aby Vaša žiadosť bola zaradená do poradovníka čakateľov a Trenčiansky samosprávny kraj Vám môže odporučiť iné zariadenie sociálnych služieb.

Upozornenie:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Podľa § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.