Zariadenie podporovaného bývania STUPNÉ

 

Začiatkom októbra 2010 bola v rámci II. etapy Pilotného projektu transformácie CSS na nové podmienky poskytovania sociálnych služieb vytvorená v obci Stupné Špeciálna komunitná domácnosť.V snahe zvýšiť kvalitu života klientov a ich integračné možnosti boli najschopnejší klienti z domácností umiestnení v objekte mimo areálu CSS – Nádej. Jedná sa o objekt bývalého DSS - Stupné, ktorý právne, ekonomicky a prevádzkovo spadá pod CSS – Nádej.

Vyvrcholením vyššie uvedeného projektu bola transformácia Špeciálnej komunitnej domácnosti v Stupnom na Zariadenie podporovaného bývania. Toto má kapacitu 10 miest a pre jeho obyvateľov je zabezpečený stály dohľad, ktorého mieru určuje posudok odkázanosti na sociálnu službu a individuálny plán prijímateľa služby. Takýto dohľad predstavuje usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít. Dohľad zabezpečujú 5  pracovníci, ktorí pracujú na zmeny. Okrem dohľadu sa v tomto zariadení poskytuje aj ubytovanie a podmienky na prípravu stravy. Vykonáva sa aj sociálna rehabilitácia, ktorá využíva aktivity ako je fungovanie a práca v komunite, vzdelávanie, pracovná terapia a individuálne plánovanie zamerané na rozvoj klienta. Prostredníctvom týchto aktivít sa precvičuje a podporuje vyjadrovanie emócií, komunikácia, rozvíjanie kreativity a pamäti, učenie sa fungovať v bežnom živote, rozvoj praktických zručností (samoobslužné aktivity) a upevňovanie vlastnej zodpovednosti.

V rámci pracovnej terapie klienti podporovaného bývania odlievajú mydlá a vyrábajú výrobky, ktoré si je možné zakúpiť v Kaviarni (Integrované pracovisko CSS - Nádej). 

Voľný čas si klienti organizujú sami. Niektorí sa starajú o jablkový sad a záhradu, kde si pestujú najmä zeleninu, chovajú sliepky a králiky, a pod. 

Vďaka všetkým spomínaným aktivitám klienti získavajú a rozvíjajú svoje schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre samostatnejší život.

Cieľom Zariadenia podporovaného bývania v Stupnom je poskytovať klientom oborné a kvalitné služby, ktoré by im umožňovali v čo najväčšej miere byť samostatnými a o sebe rozhodujúcimi občanmi. Zároveň poskytovanie služieb individuálne plánovať a približovať komunitnému spôsobu poskytovania sociálnych služieb. Umožiť im taktiež v oveľa väčšej miere žiť samostatný a plnohodnotný život a sebarealizovať sa v prostredí, ktoré sa v čo najväčšej možnej miere približuje prirodzenému prostrediu.