Štruktúra zariadenia

Štruktúra zariadenia

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby osobám vo  veku 18 – 62 rokov, ak sú tieto odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

 

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného a týždenného pobytu a zahŕňajú:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálnu rehabilitáciu
  • Stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne
  • Zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností

 

V domove sociálnych služieb sú klienti podľa nevyhnutnej miery podpory ubytovaní na:

 • Komunitných domácnostiach

 • Oddelení pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou postihnutí

Komunitné domácnosti

Od roku 2007 realizujeme Pilotný projekt transformácie CSS – Nádej na nové podmienky. Podstatou projektu je prechod od kolektívneho poskytovania sociálnych služieb k individuálnemu, život klientov v komunitných domácnostiach a rozvoj integračných aktivít klientov CSS – Nádej do spoločnosti.

V dvoch komunitných domácnostiach sú ubytovaní klienti s nižšou mierou podpory. Každá domácnosť disponuje vlastnou kuchynkou, spoločenskými priestormi a klienti sa čiastočne podieľajú na starostlivosti o prostredie, v ktorom žijú. K takémuto spôsobu poskytovania služieb sme pristúpili s cieľom poskytovať sociálne služby formou, ktorá by čo najviac pripomínala prirodzené prostredie a zohľadňovala mieru potrebnej podpory klientom v závislosti od ich schopností. Život na domácnosti im prináša viac súkromia,  individuálneho prístupu a minimalizáciu režimových opatrení. Klienti sú ubytovaní na 1 - 3-lôžkových izbách. Podpora klientom zahŕňa pomoc pri starostlivosti o seba a svoje okolie, zapájanie sa do života spoločnosti podľa individuálnych potrieb a prianí klienta – na základe individuálneho plánu, ktorý je vypracovaný spolu s klientom. V doobedňajších hodinách sa klienti zúčastňujú terapií , poobedňajšie voľnočasové aktivity si organizujú sami podľa vlastného uváženia, pričom majú možnosť využiť ponuku krúžkov v zariadení, pracovnej terapie v Dolnom Lieskove a Považskej Bystrici. Jednotlivé domácnosti majú svojich vedúcich, ktorí tvoria pre klientov kľúčových pracovníkov. Aktivizujú klientov, vedú ich k väčšej samostatnosti a udržaniu súčasných zručností. Každá domácnosť si vytvorila svoje prostredie, určitý režim, realizujú si v rámci nej nákupy, výlety, oslavy za účasti rodinných príslušníkov a podobne. Klient má tak vyššiu mieru rozhodovania o svojom živote a nie je len pasívnym prijímateľom sociálnych služieb.

Oddelenie pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou postihnutí

Klienti s vysokou mierou podpory majú vytvorené podmienky na Oddelení pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou postihnutí. Jedná sa o klientov, ktorých zdravotný stav a diagnóza si vyžadujú zvýšenú starostlivosť aj od zdravotníckeho personálu zariadenia. Klienti sú ubytovaní na 1 – 3 lôžkových izbách.

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia a demencia rôzneho typu a etiológie.

 

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného pobytu a zahŕňajú:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálnu rehabilitáciu
  • Stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne
  • Zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností

 

Klienti sú ubytovaní na 2 – 4-lôžkových izbách. Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje päť pracovníkov sociálneho úseku, 5 ergoterapeutov a zdravotnícky personál. Poskytované služby sú rovnaké ako u domova sociálnych služieb, no vzhľadom na zdravotné postihnutie, ktoré občan v takomto zariadení môže mať, je rozdiel v ich rozsahu – je tu potrebné uplatňovať špeciálne prístupy ku klientom a vo väčšej miere využívať individuálny prístup. Sociálna služba je poskytovaná podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Pre tento účel sa vypracúvajú Individuálne plány o priebehu poskytovania sociálnej služby, kde sú uvedené hlavné ciele, ktoré chce klient dosiahnuť, čiastkové ciele, ktoré vedú k naplneniu hlavných cieľov a metódy na dosiahnutie cieľov. Prijímatelia sociálnej služby sa v doobedňajších hodinách zúčastňujú terapií spoločne s klientmi domova sociálnych služieb. Poobedňajšie voľnočasové aktivity si organizujú sami podľa vlastného uváženia, pričom majú možnosť využiť ponuku krúžkov v zariadení, pracovnej terapie v Dolnom Lieskove a Považskej Bystrici.

Zariadenie podporovaného bývania

V októbri 2010 bola v rámci druhej etapy realizácie Pilotného projektu transformácie CSS – Nádej Dolný Lieskov na nové podmienky poskytovania sociálnych služieb vytvorená v obci Stupné – mimo areálu CSS – Nádej - Špeciálna komunitná domácnosť. Táto v rámci kapacity domova sociálnych služieb tvorila určitú nadstavbu komunitných domácností vytvorených v Dolnom Lieskove. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť klientom vyššiu kvalitu života, integračné možnosti a poskytovať sociálne služby spôsobom čo najviac približujúcim sa životu v komunite. Našou víziou bolo v prípade priaznivého vývoja špeciálnu komunitnú domácnosť transformovať na zariadenie podporovaného bývania, čo sa nám v decembri 2013 aj podarilo a od januára 2014 poskytujeme podporované bývanie ako ďalší druh sociálnej služby.

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálne služby dospelým občanom do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú schopní viesť samostatný život. Dohľad v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa sociálnej služby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Je určené najmä pre ľudí, ktorí pristupujú ku svojmu životu aktívne a majú záujem pracovať na svojom ďalšom rozvoji. Cieľom zariadenia je odbúrať bariéry medzi životom vo veľkokapacitnej inštitúcii a životom doma. Klientom poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; majú vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávame sociálnu rehabilitáciu. Stravu, starostlivosť o seba a domácnosť si zabezpečujú sami, resp. za asistencie personálu, ak je to potrebné. Našou prácou, každodennou činnosťou a prístupom sa snažíme čo najviac priblížiť životu a fungovaniu v domácom prostredí, začleňovať klientov do komunity. S podporou zamestnancov klienti pracujú na napĺňaní svojich osobných cieľov stanovených v rámci individuálneho plánovania, venujú sa množstvu aktivít a prác podľa vlastného uváženia a schopností, rozvíjajú svoje zručnosti. Zariadenie predstavuje medzistupeň medzi inštitúciou a samostatným životom, preto sa klienti učia zvládať problémy a situácie, ktorým by boli vystavovaní v domácom prostredí. Aktívne sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote v obci, starajú sa o domácnosť, záhradu a chovajú domáce zvieratá.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30