O nás

O nás

 

Sme zariadenie sociálnych služieb poskytujúce rôzne formy podpory pre dospelých ľudí – mužov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Od založenia v roku 1960 prešlo CSS – Nádej rôznymi zmenami. Tak, ako sa menili trendy a prichádzali nové poznatky v oblasti sociálnej práce, tak sa menili a prispôsobovali aj rozsah a druhy poskytovaných sociálnych služieb. Od roku 2002 sme rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, poskytujúcou sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách. Sme registrovaným poskytovateľom nasledovných sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie so zameraním na klientov so schizofréniou a demenciou, zariadenie podporovaného bývania a terénnej sociálnej služby podpora samostatného bývania

Naším poslaním ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby poskytované služby:

  • v čo najväčšej možnej miere rešpektovali prianie a potreby klienta
  • podporovali klienta v udržaní čo najvyššej kvality života aj napriek fyzickým či psychickým obmedzeniam tak, aby mal možnosť zostať čo najviac sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom
  • umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života tak, aby mohol byť i naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať styk s rodinou, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, spoločenskú a pracovnú integráciu)
  • boli bezpečné a odborné

 

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného a týždenného pobytu. Kapacita CSS – Nádej je:

 

  • domov sociálnych služieb                 58 miest   

                       z toho celoročný pobyt            57 miest

                       týždenný pobyt                            1 miesto

 

  • špecializované zariadenie                  42 miest

 

  • zariadenie podporovaného bývania    10 miest