Zrealizované projekty

 

CSS - Nádej sa aktívne zapája do realizácie projektov a viaczdrojového financovania. Realizovali sme viacero projektov, ktorých cieľom bola väčšia integrácia psychosociálne, mentálne a zdravotne postihnutých klientov do spoločnosti a skvalitnenie ich života :

  • Hipoterapia - v roku 2001 bol v CSS - Nádej vybudovaný Areál hipoterapie, ktorý klientom ponúka možnosť jazdiť na koňoch a starať sa o ne v rámci pracovnej terapie.

 

  • Pracovná terapia - v roku 2007 bol z fondov EU-OPZI vybudovaný Pavilón pracovnej terapie s dielňami na výrobu sviečok, keramiky, výrobkov z dreva. V tomto Pavilóne sa nachádza aj telocvičňa.

 

  • Komunitné domácnosti - v roku 2007 sme realizovali Pilotný projekt transformácie na nové podmienky, v rámci ktorého došlo k prechodu od kolektívneho spôsobu poskytovania sociálnych služieb k individuálnemu.

 

  • Integrované pracovisko - súčasťou Pilotného projektu bolo aj vybudovanie Integrovaného pracoviska klientov CSS - Nádej v Považskej Bystrici.

 

 

  • Špecializované zariadenie - v roku 2010 bola v zmysle zákona 448/2008 Z.z. transformovaná časť CSS na Špecializované zariadenie. Toto zariadenie je základom úseku špeciálnych zdravotno - sociálnych služieb a je zamerané najmä na schizofrénie a demencie.

 

  • Rekonštrukcia CSS - Nádej - v období rokov 2007 až 2013 sme zrealizovali Komplexný projekt financovaný z fondov EU a ROP, ktorý bol zameraný na internú rekonštrukciu ubytovacieho pavilónu č.1, zateplenie ubytovacieho pavilónu č.2, výmenu okien, zhotovenie kolektorového ohrevu vody na objekte kotolne a vybudovanie bezbariérovej terasy pre imobilných klientov.