Cezhraničná spolupráca

Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov uplynulých 18 mesiacov realizovalo projekt cezhraničnej spolupráce zameraný na podporované bývanie a prácu s verejnosťou. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. CSS – Nádej spolu s cezhraničným partnerom Charitou Vyškov zareagovali na výzvu v rámci operačného programu INTERREG V-A CZ-SK Fondu malých projektov, výsledkom čoho sa stalo nadviazanie podnetnej spolupráce s týmto partnerom.

Obe organizácie sme poskytovateľmi viacerých druhov sociálnych služieb, vrátane podporovaného bývania a mohli sme cezhraničnému partnerovi ponúknuť námety na zlepšenie svojej práce. Miestnu, jazykovú aj hodnotovú blízkosť našich regiónov – Trenčianskeho a Juhomoravského sme tak mohli využiť v prospech oboch partnerov.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom vzájomnej spolupráce si vymeniť skúsenosti v systéme podporovaného bývania, senzomotorických terapií, integrácie a tiež know-how, ako budovať a rozvíjať vzťah s verejnosťou a búrať bariéry.  Cieľovou skupinou boli naši klienti, ktorým sú poskytované sociálne služby podporovaného bývania či už v zariadení alebo priamo v komunite a zároveň aj zamestnanci oboch partnerov, ktorým projekt priniesol nové vedomosti využiteľné v praxi.

V rámci projektu sme zrealizovali viacero aktivít. Okrúhly stôl na tému podporovaného bývania, za účasti zástupcov oboch partnerov, ako aj Trenčianskeho samosprávneho kraja, bol úvodnou aktivitou projektu. Následne sme zrealizovali dve výmenné stretnutia zamestnancov a z plánovaných troch výmenných stretnutí klientov sa podarilo uskutočniť jedno osobné stretnutie. Zvyšné dve sa v dôsledku pandémie koronavírusu zrealizovali online.

Aj napriek tomu, že koronavírus výrazne ovplyvnil realizáciu projektu, projekt hodnotíme veľmi pozitívne a sme presvedčení, že jeho realizácia mala zmysel. Klienti ocenili osobné stretnutie s klientmi Charity Vyškov, našli si nových priateľov a spoznali, ako žijú a aké služby využívajú ľudia so zdravotným znevýhodnením v Českej republike. Zamestnanci zas majú k dispozícii ako výstupy projektu Medotiku pre podporované bývanie a materiál týkajúci sa propagácie a práce s verejnosťou využiteľné v praxi.

Podstatné je však to, že sme našli partnera – ľudí, ktorí sú mimoriadne oddaní svojej práci a zdieľajú s nami rovnaké hodnoty, s ktorým chceme spolupracovať aj naďalej. Veríme, že keď nám to epidemiologická situácia dovolí, nadviažeme na predchádzajúce stretnutia a vzájomnú spoluprácu v oblasti sociálnych služieb využijeme v prospech klientov a skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb.

Súhrnné informácie o projekte v zmysle zmluvy:

Názov:

„Výmena skúseností a know-how v oblasti sociálnych služieb a práce s verejnosťou“

Doba realizácie:

11/2019 – 04/2021

Konečný užívateľ:

Centrum sociálnych služieb – Nádej Dolný Lieskov

Cezhraničný partner: 

Charita Vyškov (ČR)

Informácie o projekte v regionálnej TV Považie nájdete na tomto odkaze:

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/vuc/item/18423-tren%C4%8Diansky-samospr%C3%A1vny-kraj-4-t%C3%BD%C5%BEde%C5%88?fbclid=IwAR0QsnuYuYctTTfaeKVitm4pkjnZzldGpSesvkX5f-Gy4gPefQYKSTSg2qs 

logá projektu