Pracovná terapia

 

Na základe snahy zvýšiť prostredníctvom ergoterapie sebarealizáciu klientov, sme 7. júna 2007 oficiálne otvorili prístavbu Pavilónu pracovnej terapie v CSS – Nádej, ktorá bola financovaná z fondov EU – OPZI. Vďaka tomu majú naši klienti možnosť zvyšovať a udržiavať svoje pracovné návyky a zručnosti a integrovať sa tak do pracovného procesu. Snažíme sa dať ergoterapii nový rozmer. Nevyužívať ju iba ako prostriedok na využitie voľného času klientov, ale dať klientom možnosť a motiváciu na možné zapojenie sa do pracovného procesu.

V budove prístavby sa nachádzajú dve pracovné dielne : dielňa na výrobu keramiky a drevovýrobkov a dielňa na výrobu sviečok. Všetky výrobky, ktoré vznikli prácou klientov v týchto dvoch dielňach, putujú do Integrovaného pracoviska CSS – Nádej v Považskej Bystrici, ktoré poskytuje priestor na propagáciu a predaj týchto výrobkov.

Okrem spomínaných dvoch foriem pracovnej terapie (keramická dielňa a sviečková dielňa) majú mobilní klienti možnosť realizovať sa v aranžérskej dielni, pri práci v parku alebo v starostlivosti o kone. Čiastočne imobilní klienti a klienti s vysokou mierou postihnutia sú sústredení do 1 osobitnej skupiny. Špeciálnou formou pracovnej terapie je aj služba na vrátnici CSS – Nádej, pomoc v kuchyni pri umývaní riadu, pomáhanie zdravotným sestrám s imobilnými klientmi a pomáhanie v Kaviarni (Integrované pracovisko CSS – Nádej v Považskej Bystrici).

Pracovná terapia v CSS – Nádej prebieha každý pracovný deň od 9.00 do 11.00 pod odborným vedením našich zamestnancov. Klienti sú zaradení do jednotlivých skupín pracovnej terapie na základe svojich záujmov, schopností, zdravotného stavu a podobne.