Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ

Základné informácie

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ (skratka CSS - NÁDEJ)

Sídlo organizácie: 197, 018 21  Dolný Lieskov

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

IČO: 00632414

Druhy poskytovaných sociálnych služieb:

    • domov sociálnych služieb
    • špecializované zariadenie
    • zariadenie podporovaného bývania (Stupné)
    • podpora samostatného bývania - terénna sociálna služba v domácosti klienta

    Aktuality