Trenčiansky Omar

 

Už od roku 2004 sa každoročne uskutočňuje regionálna prehliadka dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb s názvom „Trenčiansky Omar“. Zakladateľom a zároveň každoročným hostiteľom tohto podujatia je Centrum sociálnych služieb v Slávnici – SLOVEN. Okrem klientov CSS – Nádej sa so svojim kultúrnym programom pravidelne predstavujú klienti domovov sociálnych služieb z trenčianskeho regiónu: Adamovské Kochanovce, DEMY Trenčín, Domino Prievidza, Pruské, SLOVEN – CSS Slávnica, Veľká Lehôtka a Zemianske Podhradie.

Nácvik divadelného predstavenia ako aj účasť na tejto divadelnej prehliadke má klientov pozitívny vplyv – zvyšuje ich sebadôveru a sebahodnotenie, posilňuje ich pocit spolupatričnosti, kognitívne procesy (pamäť, pozornosť, myslenie), verbálnu a neverbálnu komunikáciu, rozširuje a utužuje ich sociálne vzťahy s klientmi a pracovníkmi nielen z iných zariadení.