Pozor, zmena od 1.1.2015

Pozor, zmena od 1.1.2015

Aby nikto v Trenčianskom samosprávnom kraji neprišiel o poskytovanie sociálnych služieb

Tohtoročné  zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb priniesli niekoľko noviniek. Do konca tohto roku je pre seniorov nevyhnutné požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb.

Kritériom je vek

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané Trenčianskym samosprávnym krajom do 31.12.2013 podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov účinného do 31.12.2013 fyzickej osobektorá nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného od 01.01.2014 stratí platnosť 01.01.2015ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.12.2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.12. 2014.

Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb sa považuje za splnenú v prípade, že fyzická osoba odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb je právoplatne zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb.

Trenčiansky samosprávny kraj bude od 1. januára 2015 rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb len u tých fyzických osôb, ktoré nedovŕšia dôchodkový vek.

Zariadenia pre seniorov sú v pôsobnosti miest a obcí

Pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek sú prioritne určené zariadenia pre seniorov. Žiadosť o posúdenie odkázanosti sa podáva príslušnej obci v zmysle § 92 ods. 2 zákona o sociálnych službách.

Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, môže pri rozhodovaní o odkázanosti fyzickej osobe, ktorá z dôvodu veku nespĺňa podmienky poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného od 01.01.2014, na inú službu po 31.12.2014 obec alebo vyšší územný celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na túto inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

prevzaté z webu www.tsk.sk