Naše služby

 

CSS - Nádej formou celoročného a týždenného pobytu poskytuje sociálne služby a zároveň zabezpečuje služby zdravotnícke.

V súlade so Zriaďovacou listinou CSS - Nádej poskytuje a zabezpečuje tieto sociálne a zdravotnícke služby osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V. podľa prílohy č. 3 zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo nevidiacej osobe so stupňom odkázanosti najmenej III. podľa prílohy č. 3 zák.448/2008 Z.z.. 

Svoje služby zariadenie poskytuje dospelým občanom so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, mentálne postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie.

 

Sociálne služby:

  • odborné činnosti (najmä základné soc. poradenstvo, špecializované soc. poradenstvo, soc. rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia)
  • obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
  • ďalšie činnosti :
  1. utváranie podmienok na prípravu a výdaj stravy a výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschovu cenných vecí, vzdelávanie, záujmovú činnosť
  2. poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy
  3. zabezpečenie záujmovej činnosti

 

Zdravotnícke služby:

  • podávanie liekov
  • ošetrovateľská starostlivosť podľa ordinácie lekára – aplikácia rôznych druhov mastí, liečiv, kúpeľov, meranie TK, hmotnosti, glykémií a pod.
  • prebaľovanie, polohovanie a úprava zovňajšku imobilných klientov
  • kŕmenie imobilných klientov a asistencia pri stolovaní

V CSS Nádej ordinuje jeden deň v týždni obvodný lekár a jeden deň v mesiaci psychiater. Služby zdravotno-sociálnej starostlivosti sú klientom poskytované v pôvodnom objekte kaštieľa zo 17. storočia, v prvej prístavbe z roku 1960, v prístavbe prevádzkovo-ubytovacieho pavilónu z roku 1993 a v prístavbe pavilónu pracovnej terapie z r. 2007 vybudovanej z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.